Dobili ste bebu - ovo su vaša prava i obaveze

Prvi dani nakon rođenja djeteta, osim radosti i sreće, donose i obaveze roditeljima koje se odnose na prijavljivanje nadležnim institucijama kako bi dijete dobilo svoj matični broj, zdravstvenu knjižicu, novčanu nadoknadu kao i poklon paket ili pomoć u novcu od opštine u kojoj žive, pod uslovom da je obezbjeđuju.

Svi koraci ka ostvarenju tog cilja su vrlo jednostavni, a da biste bili brzi, efikasni, informisani i da ne gubite vrijeme, treba da znate sljedeće:

I KORAK Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rođenje djeteta u porodilištu ili drugoj zdravstvenoj ustanovi, ta zdravstvena ustanova je obavezna da prijavi Ministarstvu unutrašnjih poslova u roku od tri dana. Nakon toga, jedan od roditelja koji živi u bračnoj zajednici, odlazi sa svojom i ličnom kartom drugog roditelja u MUP odnosno u područnu jedinicu ili filijalu za upravne unutrašnje poslove u bilo kojoj opštini, bez obzira na mjesto rođenja djeteta. Predlažemo da sobom ponesete i otpusne liste iz zdravstvene ustanove jer se može dogoditi da dođete da prijavite dijete prije nego zdravstvena ustanova dostavi MUP-u potrebnu dokumentaciju o rođenju djeteta.

Na jednom mjestu prijavljujete rođenje djeteta, dajete mu ime, upisujete ga u registre rođenih, crnogorskih državljana i prebivališta, pri čemu obrazac zahtjeva dobijate na šalteru MUP-a. Vaše dijete, rođeno u Crnoj Gori, biće upisano u registar crnogorskih državljana ukoliko je bar jedan od roditelja u trenutku rođenja djeteta crnogorski državljanin.

Ako je dijete rođeno u vanbračnoj zajednici, oba roditelja dolaze na šalter MUP-a, majka daje izjavu o tome ko je otac djeteta, otac priznaje očinstvo, a ostatak procedure u vezi sa upisom u registre je isti kao za djecu rođenu u braku.

Prava i dužnosti roditelja i drugih srodnika prema djeci, kao i prava i dužnosti djece prema roditeljima i srodnicima, jednaka su bez obzira na to da li su djeca rođena u braku ili van braka.

Ocem djeteta koje nije rođeno u braku smatra se muškarac koji ga prizna za svoje ili čije je očinstvo utvrđeno odlukom suda. Kada predate prijavu sljedećeg radnog dana dobijate izvod iz matičnog registra rođenih I uvjerenje iz registra državljana na trajnom obrascu, bez obaveze plaćanja troškova.

II KORAK Fond za zdravstveno osiguranje

Nakon što ste dijete prijavili Ministarstvu unutrašnih poslova, procedura za dobijanje zdravstvene knjižice je naredni korak, jer je prva posjeta savjetovalištu doma zdravlja predviđena 15 dana nakon rođenja.

Dijete stiče status osiguranog lica Fonda za zdravstveno osiguranje preko jednog od roditelja, kao član porodice. Da bi to pravo i ostvarili, osim u Fond za zdravstveno osiguranje dio procedure je potrebno da odradite i u Poreskoj upravi, ali samo u nekim slučajevima.

Ako su roditelji zaposleni, ovlašćeno lice njihovog poslodavca (zaposleni u kadrovskim službama,agencijama koje vodi pravne poslove poslodavaca i sl) predaće Poreskoj upravi na posebnom obrascu JPR, prijavu djeteta člana porodice.

Ako su roditelji nezaposleni, za njih će prijavu dostaviti ovlašćeno lice Zavoda za zapošljavanje odnosno Biroa rada kod kojeg je prijavljen roditelj djeteta, a ukoliko su penzioneri to će uraditi ovlašćeno lice filijale Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.

Za roditelje koji su korisnici socijalno zaštitnog prava i prijavljeni su na osiguranje, prijavu podnose ovlašćena lica centara za socijalni rad, a roditelji koji su privatni preduzetnici, poljoprivrednici ili inostrani penzioneri sami podnose prijavu Poreskoj upravi.

Kao dokaz za prijavljivanje djeteta podnosi se i izvod iz matične knjige rođenih za dijete.

Kada Poreska uprava završi obradu JPR prijave, roditelj odlazi u filijalu Fonda zdravstva sa kupljenom zdravstvenom knjižicom gdje je službenici ispunjavaju i ovjeravaju i na kraju izadaju.

III KORAK Centar za socijalni rad

Prema Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti, jedan od roditelja, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu, vaspitanje i obrazovanje može ostvariti pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete koje se može ostvariti do navršene jedne godine života djeteta.

Za ostvarivanje prava na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete, potrebno je Centru za socijalni rad dostaviti:

  • Kopije ličnih kartata roditelja
  • Izvod iz matične knjige rođenih djeteta
  • Uvjerenje o prebivalištu odnosno boravišta za oba roditelja, odnosno usvojioca, staraoca ili hranitelja, a za korisnike materijalnog obezbjeđenja rješenje.

Iznos jednokratne naknade za novorođeno dijete je 110, 43 eura, a za porodice koje su korisnici materjalnog obezbjeđenja 132, 52 eura.

Službenici Centra će Vas obavijestiti o tome kada i gdje možete preuzeti novac, a najnovija preocedura podrazumijeva da tu vrstu podrške donosi poštar.

Ukoliko ne dođe do uručenja, naknadu je moguće podići u Podgorici u pošti  81 102 (pošta kod Željezničke stanice), I u glavnim gradskim poštama: Bar(85 000), Ulcinj (85 360), Petrovac(85 300), Budva(85 310), Kotor (85 330), Tivat (85 320),  Herceg Novi( 85 340), Cetinje (81 250), Danilovgrad (81 410), Kolašin (81 210), Mojkovac (84 205), Berane (84 300), Petnjica (84 312), Gusinje (84 326), Rožaje ( 84 310), Plav( 84 325), Bijelo Polje (84 000), Nikšić( 81 402), Žabljak(84 220), Pljevlja (84 210).

IV KORAK Sekretarijati nadležni za socijalno staranje

Pojedine lokalne uprave obezbjeđuju dodatnu pomoć za novorođenčad rođenu u njihovoj opštini, a uslov je da barem jedan od roditelja ima prebivalište u toj opštini. Neke lokalne vlasti, poput Glavnog grada, Herceg Novog i Danilovgrada su se opredijelile za poklon pakete, dok su druge, među kojima su Bar i Mojkovac odlučile da isplaćuju jednokratnu novčanu naknadu. S obzirom na to da se procedure u lokalnim samoupravama razlikuju, provjerite kod opštinskih sekretarijata nadležnih za socijalno staranje da li možete da očekujete ovu vrstu pomoći i šta trebate da im dostavite za njeno dobijanje.

Pomoć po opštinama (sekretarijati za socijalno staranje)

Plužine – ova opština nema poklone za bebe ali zato pomaže nezaposljenim majkama kojima isplaćuje po 100 eura mjesečno do 2 godine djeteta. Da bi ostvarile ovo pravo majkama od dokumentacije treba zahtjev za naknadu, izjava o prebivalištu i tačnoj adresi, potvrda Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti, uvjerenje o prebivalištu i izvod iz matične knjige rođenih za dijete. Kontakti:  040/271-103 i 271-102;

Podgorica - Nakon rođenja najmlađi stanovnici Glavnog grada dobijaju čestitku i poklon paket u vrijednosti od oko 50 eura (http://www.roditelji.me/blog/2015/12/25/u-poklon-paketu-za-bebe-u-podgorici-od-sada-i-caj-za-dojilje/) Potrebna dokumentacija: 2 izvoda iz matične knjige rođenih za dijete, kopija lične karte za oba roditelja i uvjerenje sa zavoda za zapošljavanje.

Kontakt: 020/664-333, 447-160, 622-783.

Pljevlja - ravo na naknadu za novorođeno dijete ima jedan od roditelja svakog novorođenog djeteta sa područja Pljevalja, koji ima prebivalište na teritoriji opštine Pljevlja najmanje dvije godine do rođenja djeteta, pod uslovom da to pravo nije ostvareno u drugoj opštini na teritoriji Crne Gore u slučaju kada drugi roditelj ima prebivalište u drugoj opštini.
Naknada za novorođeno dijete je jednokratna i iznosi:    
-    za prvorođeno dijete  150 eura;
-    za drugorođeno dijete 250 eura;
-    za trećerođeno dijete  400 eura;
-    za četvrtorođeno i svako sljedeće 500 eura;
-    za novorođene blizance  1.500 eura;
-    za novorođene trojke  3.000 eura.
Pravo na naknadu roditelj može ostvariti do navršene jedne godine života djeteta/djece i to podnošenjem zahtjeva Sekretarijatu za društvene djelatnosti opštine Pljevlja na propisanom obrascu, uz koji se dostavlja:
-    izvod iz matične knjige rođenih novorođenog djeteta
-    kopija lične karte oba roditelja
-    dokaz o prebivalištu oba roditelja
-    potvrda da nije ostvareno pravo u drugoj opštini u slučaju da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište u drugoj opštini u Crnoj Gori
-    žiro račun podnosioca zahtjeva.

Cetinje - Visina novčane naknade za novorođeno dijete je 350 eura.

Pravo na novčanu nadoknadu za novorođeno dijete može se ostvariti do navršene godine dana djeteta.

Roditelji iz ove opštine dobijaju jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u iznosu od 350 eura.

Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja, staratelj ili hranitelj koji je crnogorski državljanin sa prebivalištem na teritoriji Prijestonice Cetinje ili strani državljanin sa prijavljenim stalnim boravkom u Prijestonici Cetinje od najmanje 2 godine, pod uslovom da to pravo nije ostvario u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore, u slučaju da drugi roditelj djeteta ima prebivalište u drugoj opštini.

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, na propisanom obrascu uz sljedeću dokumentaciju: - Izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete - fotokopija lične karte oba roditelja - uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja - potvrda da nije ostvareno pravo u drugoj opštini ukoliko drugi roditelj djeteta ima prebivalište u drugoj opštini -žiro račun podnosioca zahtjeva.

Danilovgrad – za novorođene bebe i ova opština obezbjeđuje poklon pakete. Potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih za dijete i fotokopiju lične karte.

Berane –  ova opština nema novčanu pomoć i poklone za novorođenčad ali isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć za majke sa ruralnih područja opštine koje imaju troje i više djece. Za troje djece naknada iznosi 300 eura, četvoro djece 400 eura, a petoro i više djece 500 eura. Kontakt: 051/231-937 

Bar – bebe u ovoj opštini sljeduje novčana naknada od 100 eura, odnosno 130 eura za roditelje djece korisnike MOP-a ili bez zaposlenja.  

Bijelo Polje - daje jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta u iznosu od 100 eura. Ovo pravo mogu ostvariti roditelji koji imaju stalno mjesto prebivališta na području ove opštine. Roditelji podnose zahtjev za ostvarivanje prava na dodjelu novčane pomoći podnose Sekretarijatu za lokalnu samoupravu, na posebnom obrascu.

Uz zahtjev se prilažu sljedeća dokumenta: fotokopija lične karte jednog roditelja, uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja, izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete, naziv banke i tekući račun jednog od roditelja. Novac se isplaćuje jednokratno u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, na tekući račun roditelja.

Tivat - Postoji naknada za novorođene bebe u visini obračunske vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru koja iznosi 63 eura. Od novembra 2017. godine ova opština isplaćuje i naknadu za četvrto i svako naredno rođeno dijete u visini dvije obračunske vrijednosti koeficijenta odnosno 126 eura. Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete može ostvariti jedan od roditelja koji ima prijavljeno prebivalište ili odobreno stalno nastanjenje na teritoriji opštine Tivat, pod uslovom da to pravo nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore. Pravo na naknadu za novorođeno dijete ima roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj ili lice kome je djete povjereno na njegu, staranje i vaspitavanje, podnošenjem zahtjeva nadležnom organu, uz koji je dužan da priloži kopiju lične karte ( na uvid ) potvrdu o prebivalištu , odnosno odobrenom stalnom nastanjenju ( za oba roditelja) , izvod iz matične knjige rođenih za dijete,kao i potvrdu da to pravo nije ostvario drugi roditelj, u slučaju prijavljenog prebivališta/odobrenog stalnog nastanjenja u nekoj drugoj opštini u Crnoj Gori. Za četvrto i svako naredno rođeno dijete prilažu se i izvodi za prvo troje djece.

Herceg Novi –  Ova opština roditeljima novorođene djece daje jednokratnu novčanu pomoć od 100 eura za jedno dijete, za blizanace u iznosu od 1.000, za trojke 3.000 eura, dok će za treće dijete roditelji dobiti 300 eura.

Pravo na novčanu pomoć za novorođeno dijete ostvaruje: jedan od roditelja, usvojilac, staralac, hranitelj, odnosno lice kome je dijete povjereno na njegu, podnošenjem zahtjeva nadležnom organu uz koji je dužan da priloži kopiju lične karte i dokaz o upisu novorođenog djeteta u matičnu knjigu rođenih.

Pravo na novčanu pomoć novorođenom djetetu pripada do navršene jedne godine života.

Mojkovac – naknada od 60 eura je poklon za novorođenčad u Mojkovcu. Da bi se dobila ova novčana pomoć potrebno je predati zahtjev, i priložiti izvod iz matične knjige rođenih i lične karte roditelja. 

Kolašin - Opština Kolašin opredjeljuje 100 eura kao poklon za novorođenu djecu. Ovo pravo ima roditelj sa prebivalištem na području opštine Kolašin na dan rođenja djeteta. Naknada se  može ostvariti do navršene jedne godine života djeteta. Roditelj podnosi zahtjev  Sekretarijatu za finansije i opštu upravu uz koji se prilaže: izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete, fotokopija lične karte roditelja koji podnosi zahtjev kao i fotokopija žiro računa roditelja koji podnosi zahtjev. 

Žabljak - Ova opština opredjeljuje 200 eura za novorođene bebe. Pravo na naknadu za novorođeno dijete sa prebivalištem u Žabljaku, ima jedan od roditelja takođe sa prebivalištem u Žabljaku, do navršenih šest mjeseci starosti djeteta. Da bi se ostvarilo pravo potrebno je ispuniti posebni obrazac koji se može pronaći na sajtu Opštine, a uz njega se dostavljaju i izvod iz matičnog registra rođenih za novorođeno dijete, dokaz o prebivalištu novorođenog djeteta, dokaz o prebivalištu roditelja koji podnosi zahtjev, potvrda da roditelji nijesu koristili pravo po osnovu rođenja djeteta od strane druge Opštine/lokalne samouprave, ukoliko je dijete mijenjalo prebivalište u periodu od rođenja do dana podnošenja ovog zahtjeva.

Šavnik - Pravo na novčanu naknadu za novorođeno dijete u Šavniku, može da ostvari jedan od roditelja koji ima prijavljeno prebivalište u toj opštini, pod uslovom da to pravo nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore, a naknada se isplaćuje jednokratno u iznosu od 300 eura. Pravo na naknadu za novorođeno dijete ima roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj ili lice kome je dijete povjereno na njegu, staranje i vaspitavanje, podnošenjem zahtjeva nadležnom organu, uz koji je dužan da priloži kopiju lične karte, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih za  dijete, kao i potvrdu da to pravo nije ostvario drugi roditelj, u slučaju prijavljenog prebivališta  u nekoj drugoj opštini u Crnoj Gori. Ovo pravo može se ostvariti do navršene godine dana djeteta. Postupak za ostvarivanje prava vodi nadležni  organ lokalne uprave  po zahtjevu lica, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili staraoca.

Budva- Pravo  na novčanu naknadu od 300 eura, može ostvariti jedan od roditelja, staratelj ili hranitelj koji kumulativno uspunjavaju uslove i to:

-  da je crnogorski državljanin i ima prijavljeno  prebivalište u Budvi od najmanje dvije godine;
- da je strani državljanin sa odobrenim stalnim boravkom koji ima boravište u opštini Budva, od najmanje dvije godine,
- da  to pravo nije ostvareno u nekoj drugoj opštini na teritoriji Crne Gore. 

Pravo  na novčanu nadoknadu za novorodjeno dijete ostvaruju se  podnošenjem zahtjeva Sekretarijatu za društvene djelatnosti uz prilaganje dokumentacije i to izvoda iz matične knjige rođenih za novorođeno dijete, fotokopiju fotokopiju  lične karte roditelja koji podnosi zahtjev, potvrdu o prebivališu, odnosno odobrenom stalnom boravku kao i potvrdu da to pravo nije ostvario drugi roditelj u slučaju pijavljenog prebivališta (odobrenog stalnog boravka u nekoj drugoj opštini Crne Gore.

Zahtjev za isplatu naknade nalazi se na sajtu opštine Budva u dijelu Obrasci za građane, a roditeljima ga mogu odštampati i zaposleni u Sekretarijatu za društvene djelatnosti.  Ovo pravo može se ostvariti do navršene godine dana djeteta.

Naknada za nezaposlene roditelje

U Crnoj Gori jedan od roditelja može ostvariti pravo na mjesečnu naknadu po osnovu rođenja djeteta do navršene jedne godine života, ukoliko se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i student, a u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Visina naknade po osnovu rođenja djeteta iznosi 79,03 eura mjesečno.

Zahtjev za naknadu zarade po osnovu rođenja djeteta potrebno je predati Centru za socijalni rad, uz sledeća dokumenta:

- Kopije ličnih karata oba roditelja;
- Uvjerenje o mjestu prebivališta roditelja;
- Uvjerenje o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje;
- Dvije kopije izvoda iz matične knjige rođenih za dijete;
- Kopija otpusne liste od izabranog ljekara, ukoliko ovo pravo ostvaruje majka.
Ovo pravo ne isključuju druga davanja iz socijalne i dječje zaštite što znači da pravo na mjesečnu naknadu u istom iznosu imaju i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice, lične invalidnine, tuđe njege i pomoći…

Ukoliko je zahtjev predat u roku od 30 dana od porođaja, isplata naknade teče od dana porođaja, a ukoliko je zahtjev predat poslije navedenog roka, naknada se isplaćuje od dana podnošenja zahtjeva Centru za socijalni rad.

Roditelj koji se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ne može ostvariti pravo na naknadu po osnovu rođenja djeteta ukoliko podnese zahtjev po isteku vremena za koje bi mu pripadalo pravo na naknadu.

 

 

Ažurirano 25.avg.2019

Ostali - članci

Najnoviji članci

Dobili ste bebu - ovo su vaša prava i obaveze

Savjeti patronažne sestre za roditelje o njezi bebe i prvim zajedničkm danima

Kako odabrati pravu zubnu pastu za vaše dijete?!

O čemu da povedete računa kad stignete kući

Kalendar psihomotorike od 0 do 3 godine – pitanja i dileme – večiti problem zabrinutih roditelja

Kalendar psihomotorike od 3 do 6 godina – pitanja i dileme – večiti problem zabrinutih roditelja

Kalendar emocija od 0 do 3 godine – pitanja i dileme – večiti problem zabrinutih roditelja

Kalendar emocija od 3 do 6 godina -pitanja i dileme- večiti problem zabrinutih roditelja

Što je potrebno da pripremite za dolazak bebe

Previjanje muških beba

Kako oblačiti bebu tokom zime da ne bude ni hladno ni vruće

Vaše dijete ne voli kupanje? Kako ga kupati?